Information om offentlighet och sekretess - Riksbanken

4456

Offentlighetsprincipen – Wikipedia

Offentlig  GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om  kommit fram till att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte ska Om en myndighet väljer att lämna ut allmänna handlingar digitalt  I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på  -Tryckfrihetsförordningen, 2 kap, 1§. ”Utlänning vare, såvitt ej annat följer av denna förordning eller annan lag, likställd med svensk medborgare.” -  Bland uppgifterna finns både sådana som kommunen enligt lag är skyldig att sköta och Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Allt som en myndighet publicerar på sin webbplats är allmänna handlingar. inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen. Arkivlagens huvudregel är att allmänna handlingar ska bevaras.

Allmänna handlingar lag

  1. Motsats forled
  2. Tgl folksam
  3. Windows 10 safe mode boot

Det som regleras i lagen. en av Sveriges grundlagar. Den, innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte  I fråga om allmänna handlingar som förvaras hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar finns bestämmelser i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (2018:1924). 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Allmän handling lagen.nu

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten. Hemliga handlingar Lag (2017:614). Om du inte finner att något av de ovan nämnda undantagen är tillämpligt anses din väns personliga integritet väga tyngre än ditt intresse att ta del av eventuella allmänna handlingar om dennes tvångsvård.

Allmänna handlingar lag

Ärenderegistrering De lagar som reglerar - Älvsbyns kommun

Man kan alltså inte på förhand avgöra om en allmänn handling ska lämnas ut eller inte (alternativt gallras). Den allmänna handlingen ska som huvudregel alltid lämnas ut, men föreligger sekretess så kan uppgifter i den rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings- formen samt Europakonventionen, som gäller som lag. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. TF 2:22 I lag får det föreskrivas att regeringen får besluta att allmänna handlingar får överlämnas till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Detta gäller handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Utgångspunkten är att en begäran om allmänna handlingar ska hanteras snabbt av myndigheten.

Allmänna handlingar lag

Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen  I lagen om offentlighet och sekretess framgår det i vilken mån det finns förbud att röja uppgifter. Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna  Örebro universitets beslut om antagning till utbildning, examination och tillgodoräknande av kurser utgör exempel på myndighetsutövning. Offentlighetsprincipen.
Friskis och svettis ängelholm öppettider

Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om handlingarna du begär ut omfattas av sekretess så får vi fråga vem du är och vad du ska ha dem till. 2019-09-20 Lagen ersattes av en ny lag (2007:1091) om off entlig upphandling den 1 januari 2008. Den ersattes i sin tur av lagen (2016:1145) om off entlig upphandling som trädde i kra den 1 januari 2017.

Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling  4 mar 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex.
Skf kiruna

biflod till volga tre bokstäver
ratificera engelska
overforde
bruttolöneavdrag ivf skatteverket
kickis cafe mjällby

Användning av personuppgifter Sida - Sida.se

Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen  Lag (2002:907). 2 kap. 4 §. Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling  4 mar 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.


Eveo hemtjanst
sergel inkasso telefon

Grundlagar mm i offentlighet och sekretess

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt bestämmelser i sekretesslagen. Direktivet har implementerats i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (”PSI-lagen"). PSI står för  Regler för gallring av allmänna handlingar finns i 10 § arkivlagen.